Så här har vi räknat

Kommunernas resultat baseras på data från det nationella kvalitetsregistret Senior Alert och ett genomsnitt för åren 2016-2017.

För att beräkna varje kommuns resultat har vi utgått från de tio kommuner som relativt sin storlek har gjort flest riskbedömningar. Vi antar helt enkelt att genomsnittet för de kommunerna motsvarar vad en kommun borde göra. Detta är i realiteten ett generöst antagande eftersom vi vet även dessa kommuner t.ex. saknar ett systematiskt arbete med riskbedömningar inom hemtjänsten. Baserat på de bästas genomsnitt får varje kommun ett modellbaserat värde för hur många riskbedömningar de borde göra utifrån sin storlek. Som storleksmått har vi använt antal personer över 80 år eftersom ca 70 procent av alla riskbedömningar görs på äldreboenden, där den åldersgruppen dominerar.

Riskbedömningar inom privat driven äldreomsorg ingår inte vårt material, därför har varje kommun fått en korrigeringsfaktor baserad på andelen av äldreomsorgen som bedrivs i privat regi.

Det finns en del felkällor som kan påverka våra resultat. Den största osäkerheten rör i vilken grad alla riskbedömningar också registreras i kvalitetsregistret. Vi vet att inte alla äldreboenden använder registret och en kommun med en låg registreringsgrad kan få ett orättvist dåligt resultat i vår modell. Samtidigt ger ett systematiskt arbete med stöd av registret normalt högre kvalitet i arbetet.

Det handlar inte bara om att registrera eller inte utan också om att ha ett stöd för ett systematiskt förebyggande och behandlande arbete. När vi särskilt granskat patientsäkerhetsberättelser från de kommuner som har inga eller få registreringar är det svårt att hitta tecken på att det finns ett systematiskt arbete vid sidan av registret.

Läs hela rapporten

Sverige karta

Undernäring kan mycket väl vara det område inom vård och omsorg där klyftan är allra störst mellan den uppmärksamhet som ägnas åt det och dess betydelse. I ett land med en snabbt åldrande befolkning erbjuder åtgärder mot undernäring en enorm potential för att bättre hantera utmaningarna inom vården och omsorgen. Det är dags för nolltolerans mot undernäring.